ඉඩම් යළි ලබා ගන්න තොරතුරු පනතේ සහාය

28 February 2017, BBC Sinhala තවමත් රජය හා හමුදාව යටතේ පවතින සිය ඉඩම් නැවත ලබාගැනීම පිණිස තොරතුරු රැස්කිරීම සඳහා තොරතුරු දැනගැනීම පනත යොදාගැනීමට උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල වැසියෝ කටයුතු කරමින් සිටිති. එලස ඉඩම් අහිමිවූ දෙසීයකට ආසන්න පිරිසක් අද දින සිය මුල් ඉඩම්වල තොරතුරු ඉල්ලා ජනාධිපති කාර්යාලයට මෙන්ම අදාළ රජයේ ආයතන කිහිපයකට ඉල්ලුම්පත් භාරදුන්හ. ඒ සඳහා […]

வவுனியா பூந்தோட்டம் முகாம் மக்களின் அவல நிலையை கேட்டறிந்த தென்பகுதி இளைஞர்கள்!!

26 February 2017, Vavuniya Net வவுனியா பூந்தோட்டம் முகாமில் எவ்வித அடிப்படை வசதிகளும் இன்றி மீள்குடியேற்றம் செய்யப்படாத நிலையில் தங்கியுள்ள 110 குடும்பங்களையும் தென்பகுதி இளைஞர்கள் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு அவர்களது பிரச்சினைகளை கேட்டறிந்தனர்.

Sri Lankan Youth Are Using RTI To Help War-Affected Families

23 February 2017, Roar.lk Hundreds of displaced families lined up outside the Vavuniya Divisional Secretariat (DS) yesterday (February 22), precious documents in hand, hoping to find answers about the legal status of lands they were resettled on by paramilitary groups during the war. Perhaps the most stunningly organised use of the Right To Information Act […]